Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE TAMARINDE COÖPERATIE U.A. HIERNA TE NOEMEN; DE

TAMARINDE.

1) DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: jij als natuurlijke persoon of een rechtspersoon die aan De Tamarinde opdracht

heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

b. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, dan wel te behoren worden

verricht op het gebied van de intermediaire dienstverlening van De Tamarinde.

2) TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door De Tamarinde

worden aangegaan. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden of iets wilt wijzigen, neem dan

contact met ons op. We staan altijd open voor overleg. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

moeten schriftelijk worden aanvaard.

3) AANVANG EN DUUR OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen De Tamarinde en opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke,

getekende opdrachtbevestiging of aanvaarding per mail.

b. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij de inhoud van de opdracht

duidelijk van tijdelijke duur is.

4) OPZEGGING

a. De Tamarinde en opdrachtgever kunnen de overeenkomst ten alle tijden opzeggen, met

inachtneming van een redelijke termijn en opgave van reden.

b. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail gebeuren.

5) GEGEVENS OPDRACHTGEVER

a. De opdrachtgever zorgt er voor dat De Tamarinde alle gegevens en stukken op tijd in haar bezit

heeft om de gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

b. De opdrachtnemer zorgt er ook voor dat alle gegevens en stukken juist, volledig en betrouwbaar

zijn. Fouten die voortvloeien uit onjuiste gegevens en/of stukken kunnen niet aan De Tamarinde

worden toegerekend.

c. Als de opdrachtgever niet voldoet aan de hierboven vermeldde punten, mag De Tamarinde haar

werkzaamheden uitstellen zonder aansprakelijk te zijn voor de eventuele gevolgen.

6) UITVOERING OPDRACHT

a. De Tamarinde bepaalt de manier waarop en door welke personen de werkzaamheden worden

uitgevoerd. Ook als dit betekent dat De Tamarinde derden moet inschakelen.

b. De Tamarinde neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden altijd de toepasselijke wet- en

regelgeving in acht. De opdrachtgever respecteert altijd de daaruit voortvloeiende verplichtingen

volledig.

7) GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

a. De Tamarinde zal altijd opdrachtgevers gegevens en vertrouwelijke informatie met grote

zorgvuldigheid verwerken en nooit zonder opdrachtgevers toestemming iets van deze gegevens of

vertrouwelijke informatie afstaan aan derden, tenzij toepasselijke wetgeving De Tamarinde hiertoe

dwingt.

b. De Tamarinde zal de gegevens en vertrouwelijke informatie nooit voor een ander doeleinde

gebruiken dan waar deze door opdrachtgever voor zijn afgegeven.

c. De Tamarinde zal deze verplichtingen ook opleggen aan eventuele door haar ingeschakelde derden.

8) OVERMACHT

a. Overmacht is een abnormale en onvoorzienbare omstandigheid die niet aan De Tamarinde valt toe

te rekenen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreken van een oorlog of het plotseling overlijden van

iemand binnen de organisatie.

b. Als De Tamarinde niet of niet tijdig kan nakomen als gevolg van overmacht, dan worden de

werkzaamheden opgeschort totdat dit wel weer kan.

c. In het geval dat de werkzaamheden helemaal niet meer uitgevoerd kunnen worden, mag De

Tamarinde de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk ontbinden.

9) HONORARIUM

a. Het honorarium (beloning voor de door De Tamarinde verrichte werkzaamheden), zo nodig

vermeerderd met de gemaakte kosten en voorschotten voor ingeschakelde derden, wordt volgens

afspraak in rekening gebracht.

10) BETALING

a. Betaling van de door De Tamarinde verzonden factuur dient binnen 14 dagen gedaan te zijn.

b. Als er niet binnen 14 dagen betaald wordt, zal er een aanmaning volgen. Indien er na de

aanmaning niet betaald wordt, zal De Tamarinde de buitengerechtelijke incassokosten in rekening

brengen bij de opdrachtgever.

11) AANSPRAKELIJKHEID

a. De Tamarinde zal haar werkzaamheden altijd zo goed als zij kan verrichten en daarbij altijd

zorgvuldig te werk gaan. De Tamarinde is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door

onjuist of onvolledig doorgegeven informatie of stukken.

b. De Tamarinde mag ten alle tijden, voor zover dit mogelijk is, de schade van de opdrachtgever

ongedaan maken.

12) TOEPASSELIJK RECHT

a. Op alle overeenkomsten van De Tamarinde, waarop deze algemene voorwaarde van toepassing

zijn, is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het

arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

Voor contact en informatieaanvraag klik hier